top of page

ค่าใช้จ่ายเบื้องต้นโดยประมาณจะมีดังนี้

  1. ค่าเข้าไปดูพื้นที่ 2000 บาท

  2. ค่าแรงคนงานวันละ 1000 บาท

  3. ค่าเดินทาง 800 – 2000 ต่อวัน (ส่วนนี้ขึ้นอยู่กับระยะทาง)

  4. ค่าต้นไม้ และอย่างอื่นขึ้นอยู่กับวัสดุที่ลูกค้าเลือกใช้จัดสวน

  5. หากอยู่ใกล้ร้าน ในระยะไม่เกิน 5 กิโลเมตร ทางร้านยินดีเข้าไปดูพื้นที่ให้ฟรีไม่คิดค่าใช้จ่าย

อัตราค่าบริการจัดสวน

บริการจัดสวน
บริการจัดสวน
บริการจัดสวน
bottom of page